Om PUL

Genom att ge samtycke i din registrering på Sailon Event godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Sailon Events dataregister samt ges ut till den som hyr din båt eller som du hyr båt av.

Personuppgiftslagen PuL Personuppgiftslagen (PuL) bygger på EG:s persondataskyddsdirektiv och trädde i kraft den 24 oktober 1998. PuL har karaktären av ramlagstiftning och dess tillämpning skall preciseras genom föreskrifter meddelade av regeringen och Datainspektionen samt genom Datainspektionens och överprövande instansers praxis.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgifter avses all slags information, även i form av ljud eller bild, som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, oavsett i vilken egenskap personen registreras (dvs. oberoende av om en person registreras som privatperson, näringsidkare eller något annat). PuL omfattar alltså inte uppgifter om juridiska personer och inte heller uppgifter om avlidna.
Kravet på att information direkt eller indirekt skall kunna kopplas till en individ innebär t.ex. att krypterade eller på annat sätt anonymiserade uppgifter är personuppgifter om det finns en nyckel som gör det möjligt att göra uppgifterna läsbara och koppla dem till en individ.

Vad är en behandling av personuppgifter?
Med behandling av personuppgifter avses enligt PuL i princip varje åtgärd som kan vidtas med sådana uppgifter, vare sig det sker genom ADB-behandling eller inte. Lagen är alltså teknikoberoende. Som exempel på vad som avse med behandling kan nämnas: – insamling – registrering – lagring – bearbetning – utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter – sammanställning eller samkörning. Något förenklat kan behandling alltså definieras som allt som görs med personuppgifter från och med att de samlas in till och med att de avidentifieras eller förstörs. När det gäller datoriserad behandling av personuppgifter finns inte något krav på att uppgifterna skall vara strukturerade i något register eller liknande för att behandlingen skall omfattas av PuL. Detta innebär att datoriserad ord- och textbehandling eller liknande behandling av löpande text som innehåller personuppgifter, t.ex. information som presenteras på en webbplats, omfattas därför av lagen.
Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få besked om den behandling av personuppgifter som vi utför åt dig. Du har dessutom alltid rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.
Klicka på länken för att komma direkt till lagtexten om personuppgifter på Riksdagens webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster).

Datainspektionen
Datainspektionen är en statlig myndighet i Sverige som bl a arbetar med integritetsfrågor i samband med databehandling. Klicka på länken för att komma till Datainspektionsens webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster)